Przedszkole nr 4 w Skierniewicach

O nas

1. Przedszkole nr 4 w Skierniewicach jest placówką publiczną.

2. Przedszkole nr 4 w Skierniewicach jest placówką oświatowo - wychowawczą działającą jako jednostka budżetowa Miasta Skierniewice.

3. Nadzór pedagogiczny sprawuje Kuratorium Oświaty w Łodzi, Delegatura w Skierniewicach.

Cele przedszkola:

1. Przedszkole realizuje bezpłatną opiekę, wychowanie i nauczanie w zakresie co najmniej podstawy programowej wychowania przedszkolnego.

2. Przedszkole realizuje cele i zadania wynikające z ustawy o systemie oświaty i aktów wykonawczych wydanych do ustawy.

3. Celem przedszkola jest:

3.1 Wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i dalszej edukacji.

3.2 Budowanie systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe.

3.3 Kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej, koniecznej w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek.

3.4 Rozwijanie u dzieci umiejętności społecznych, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi.

3.5 Stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych.

3.6 Troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną.

3.7 Zachęcanie do uczestniczenia w zabawach i grach sportowych.

3.8 Budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności wyrażania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych.

3.9 Wprowadzanie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się przez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne.

3.10 Kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy, rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej.

3.11 Zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej.

Główne kierunki pracy wychowawczo – dydaktycznej w roku szkolnym 2018/2019

1. "Jestem Polakiem - Polska moja Ojczyzną" - wychowanie do wartości i kształtowanie postaw patriotycznych wśród przedszkolaków.

2. "Razem z Jabcusiem poznajemy zawody wykonywane przez skierniewiczan" - rozbudzanie i rozwijanie u dzieci zainteresowań i uzdolnień.

3. "Przedszkolak z Czwóreczki wie, co dla zdrowia dobrze zjeść, mama i tata w tym mu pomagają i dzięki temu wszyscy dobre zdrowie mają" - podjecie działań promujących kształtowanie u dzieci nawyków zdrowego odżywiania.

4. "Działania małego obserwatora i badacza" - poszerzenie wiadomości i umiejętności dzieci z zakresu edukacji przyrodniczej i ekologicznej nabywanych na drodze samodzielnych obserwacji i doświadczeń.

 

 

 


TRUSKAWKOWI RODZICE NA 560 URODZINY MIASTA SKIERNIEWICE

W dniu 26 marca 2017 r. serdecznie zapraszamy do kinoteatru POLONEZ na przedstawienie "Francuskie dyrdymały i sztuka pieczenia chleba" na podstawie scenariusza Wioletty Piaseckiej w wykonaniu Truskawkowych Aktorów z naszego przedszkola. Pierwszy spektakl odbędzie się o godz. 9/30, drugi o godz. 11/00. Przed spektaklem będzie możliwość finansowego wsparcia Zbiórki Publicznej nr 2017/404/OR dla Konrada Sobolewskiego "Pomagamy Konradowi".

ZAPRASZAMY SERDECZNIE

W dniu 19 lutego 2017 r. Miasto Skierniewice obchodziło 560 rocznicę nadania praw miejskich. Z okazji jubileuszu w przedszkolu realizujemy działania mające na celu przybliżenie dzieciom wiedzy na temat miasta w którym mieszkają, budzenie poczucia dumy z przynależności do Małej Ojczyzny.

W dniu 10 stycznia 2017 r. nastąpiło rozstrzygnięcie rodzinnego konkursu plastycznego na makietę lub plakat na temat "Skierniewice moje miasto". Prace wykonane przez dzieci i ich rodziców można zobaczyć w zakładce wydarzenia, w linku Konkurs plastyczny "Skierniewice moje miasto"

W dniu 7 stycznia 2017 r. nastąpiło rozstrzygniecie I etpu - wewnątrzprzedszkolanego rodzinnego konkursu fotograficznego "Skierniewice moje miasto" a w dniu 8 stycznia 2017 r. prace nagrodzone w I etapie konkursu wzięły udział w II - międzyprzedszkolnym, który odbył się w Przedszkolu Nr 8 "Zielony Zakątek". Fotografie zdobywców I, II, i III miejsca etapu wewnątrzprzedszkolnego: Barbary Wacławek, Alicji Kubik i Jakuba Tkaczyka ubiegały się o laury w tym konkursie. Nagrodę I zdobyła fotografia Basi Wacławek. Konkurs objął patronatem Prezydent Miasta Skierniewice Krzysztof Jażdżyk.

W dniu 15 stycznia 2017 r. w Przedszkolu nr 8 "Zielony Zakątek" spotkały się dzieci z Przedszkola nr 2, 4, 5, 8, 10, aby rywalizować pomiędzy sobą w konkursie wiedzy o Skierniewicach. Każde przedszkole reprezentowane było przez trzyosobową drużynę. Ekipa Czwóreczki składała się z dzieci z grupy "Fiołki": Nikolę Moskwa, Jakuba Brejnaka, Jana Kotowodę. Konkurs objął patronatem Prezydent miasta Skierniewice Krzysztof Jażdżyk. Wyniki rywalizacji i zdjęcia dostępne w zakładce grupy - Fiołki, zakladka wydarzenia, link - Konkurs wiedzy o Skierniewicach w Przedszkolu Nr 8 "Zielony zakątek" 15.02.2017 r.


Certyfikat poświadczający, że Przedszkole Miejskie nr 4 w Skierniewicach uczestniczyło w projekcie organizowanym przez Uniwersytet Medyczny w Poznaniu "Edukacja, promocja i profilaktyka w kierunku zdrowia jamy ustnej skierowana do małych dzieci, ich rodziców, opiekunów i wychowawców".


 Certyfikat poświadczający, że Przedszkole nr 4 w Skierniewicach uczestniczyło w programie edukacyjno- informacyjnym "Dzieciaki Mleczki", zorganizowanym przez Polską Izbę Mleka. Celem programu był wzrost świadomości na temat roli mleka i produktów mlecznych w diecie dzieci oraz szerzenie idei zdrowego stylu życia wśród dzieci i ich rodziców.

 
 

Przedszkole nr 4 w ramach konkursu z dziedziny "Edukacja ekologiczna w szkołach i przedszkolach w roku szkolnym 2015/2016" realizuje program "Czwóreczkowy przedszkolak wie, co w przyrodzie dzieje się" edukacja ekologiczna w Przedszkolu nr 4 w Skierniewicach" dofinansowany w ramach umowy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi(umowa o dofinansowanie ze środków WFOŚIGW w Łodzi nr 777/EE/D/2015 z dnia 24.12.2015 r.) kwota dotacji: 19100,00 zł. Wartość ogólna realizowanego zadania wynosi: 24168,00 zł.

Program "Czwóreczkowy przedszkolak wie, co w przyrodzie dzieje się" przeznaczony jest do realizacji we wszystkich grupach wiekowych. Ma na celu rozbudzanie potrzeby kontaktu z przyrodą, rozbudzanie zainteresowania oraz szacunku do świata przyrody, poznawanie rzeczywistości przyrodniczo - ekologicznej poprzez zabawę, odkrywanie, przeżywanie i działanie. Celem działań jest wzrost poziomu wiedzy z zakresu ochrony środowiska i świadomości ekologicznej jak i wykształcenie postaw proekologicznych u przedszkolaków.

Projekt w swoim zakresie obejmuje zakup pomocy dydaktycznych, które przybliżą dzieciom świat przyrody, dadzą możliwość obserwowania i eksperymentowania oraz właściwego kształtowania wiedzy przyrodniczej. Zakres projektu obejmuje także wycieczki, warsztaty, przedstawienia teatralne, spotkania z muzyką oraz konkursy ekologiczne, przyrodnicze. W ramach konkursów przewidziano nagrody dla uczestników.

Wszelkie działania podejmowane przez przedszkole w ramach realizacji programu "Czwóreczkowy przedszkolak wie, co w przyrodzie dzieje się" edukacja ekologiczna w Przedszkolu nr 4 w Skierniewicach są dokumentowane na stronie internetowej przedszkola w zakładce projekty.